Brøndarbejde

Arbejdsprocesser

 • Udskiftning af pumper.
 • Reparationer og vedligeholdelse i pumpestationer/pumpebrønde.
 • Arbejde i brønde og tunneler.
 • Fjernvarmeanlæg.

Faremomenter

 • Forgiftning (giftige luftarter).
 • Kvælning af iltmangel.
 • El-ulykker fra defekte installationer.
 • Påkørsel og nedstyrtning ved ophold helt eller delvist oven for brønden.
 • Skoldning fra vand eller damp der strømmer ud.

Forholdsregler under arbejdets udførelse

 • Løbende måling af ilt og giftige/eksplosionsfarlige gasser.
 • Udluftning evt. indblæsning af luft.
 • Hejseværk og løftesele/bælte.
 • Luftforsynet åndedrætsværn skal være til rådighed.
 • Personlige værnemidler.

FØR ARBEJDET BEGYNDES SKAL DER FORELIGGE EN SKRIFTLIG SIKKERHEDSPLAN

Krav om sikkerhedsudstyr

 • Afspærring, advarselsskilte m.m.
 • Gasalarm, løbende måling af ilt og giftige/eksplosionsfarlige gasser.
 • Hejseværk + løftesele/bælte.
 • Udluftning (evt. indblæsning af luft).
 • Luftforsynet åndedrætsværn skal være til rådighed.
 • Hensigtsmæssigt placeret telefon eller lignende.
 • Personlige værnemidler.

HUSK DU MÅ ALDRIG ARBEJDE ALENE I BRØNDE M.M.