Tagarbejde

Tagarbejde

Reglerne for tagarbejde er meget omfattende. Dette afsnit indeholder kun enkelte grundregler – derfor anbefales det, at man tager kontakt til Arbejdstilsynet eller BST, hvis man ønsker information om de gældende regler for en given opgave. Ved særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning er forbundet med særlig fare, skal der træf­fes sikkerhedsforanstaltninger uanset højden og taghældningen. Ved vurderingen heraf skal der lægges vægt på arbejdets art, vejr­forholdene, tagfladens art, hvad man kan falde ned i/på, samt en kombination af ovennævnte faktorer m.v. Arbejde ved/på udhæng og lignende kan sikres med stillads. Materialer og værktøj skal sikres mod at glide ned eller kastes ned af vinden. Ved arbejde eller færdsel på tage med en hældning på under 15 grader, og hvor tagkanten er mere end 3,5 m over terræn, skal der i almindelighed altid opsættes rækværker langs tagkanten eller en tydelig og holdbar mar­kering, opstillet 2 m fra kanten, hvis det ikke er nødvendigt at komme tagkanten nærmere end 2 m. Der skal bruges faldsikringsudstyr, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres, så der ikke er fare for nedstyrtning. Brug af faldsik-ringsudstyr er en nødløsning. Fare for nedstyrtning skal normalt være sikret ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, f.ek­s. rækværk, stillads eller personløft.

Rullestilladser

Bør erstatte stiger, hvor det er mu­ligt. Belastningen på krop­pen er betydeligt mindre, og der er også mindre risiko for at blive udsat for en ulykke. Hvis stilladsgulvet er over 2 m, skal det være udstyret med et ræk­værk med fod-, knæ- og hånd­liste. Hvis det vurderes, at der p.g.a. arbejdets art er særlig fare for ned­styrtning, er rækværk også påbudt ved lavere højder. Det samme gør sig gældende, hvis der er særlig fare for at komme til skade, hvis man skulle falde ned. Det kunne f.eks. være en bunke med armeringsjern. Et rullestillads over 3 m må kun opsættes af folk, der har gennemgået et kursus eller er fritaget p.g.a­. dokumenteret erhvervserfaring (meritter). For servicebiler kan især et minirullestillads anbefales som erstatning for mindre stiger. Ethvert stillads skal følges af en leverandørbrugsanvisning, som skal følges ved opstillingen.

Husk: Man må aldrig bruge stiger eller lignende på et stilladsdæk.

Vejledning for lifte

Der skal være en kortfattet dansk brugervejledning og en sikkerheds­vejledning. Ved jord skal der være en tydeligt afmærket nødsænkningsknap.

DE TO UDLEJNINGSFIRMAER VI PRIMÆRT BENYTTER

Treffco

Kortfattet dansk bruger- og sikkerhedsvejledning er påklistret i stolen ved betjeningen. Brugervejledning på blåt skilt og sikkerhedsvejledning på gult skil­t. Ved jorden er sikkerhedsvejledningen også påklistret samt en tydelig afmærket nødsænkningsknap.

Dansk Lift

Dansk brugervejledning inkl. sikkerhedsvejledning placeret på liften i en beholder. Personer i liftkurven skal anvende faldsikringsudstyr, bestående af sikkerhedssele og sikkerhedsline.