Faldsikringsudstyr

INSTRUKTION

Brugeren modtager instruktion i brug af faldsikringsudstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det, og om nødvendigt – trænes jævnligt i at bruge det.
Faldsikringsudstyret skal bruges straks ved arbejdets begyndelse, under hele arbejdet og i de arbejdsområder, hvor det er påkrævet.

ANKERPUNKT

Ankerpunkt fastholder faldsikringsudstyret og skal kunne optage en kraft fra styrt på minimum 12 kN (1200) kg). Ankerpunkt er f.eks. en murkrog, øjebolt, treben eller glidesystemer med ankerline af f.eks. stålwire eller -skinne. Installationsrør, radiatorer o.l. ankerpunkter må ikke anvendes. Længden af frit fald skal begrænses mest muligt. Ankerpunktet skal derfor være placeret højere oppe end brugeren og bør ikke overstige 30 grader til siderne.

Tegning 1

SKARPE KANTER

Et system til standsning af fald må hverken under arbejdet eller efter fald komme i nærheden af skarpe kanter, da det kan beskadige materialet eller resultere i, at systemet styrke reduceres.

PENDULSVING

Hvis linen ikke forankres lodret oven over arbejdsstedet, vil personen svinge fra side til side, hvis han falder. Det kan resultere i, at han rammer uforudsete genstande eller jorden, og kan dermed pådrage sig alvorlige legemsbeskadigelser.
Inden arbejdet påbegyndes, er det vigtigt at overveje, om der er risiko for pendulsving med det valgte faldsikringsudstyr.

Tegning 2

D-RINGE

D-Ringen på ryggen, er beregnet til standsning af fald. Fastgørelsen på ryggen sikre, at personen hænger i oprejst stilling efter et fald og at faldkraften fordeles korrekt. Til D-ringen kan være fastgjort en forlængerstrop, som gør det nemmere for brugeren at nå D-ringen.

Tegning 3

REDNING OG EVAKUERING

En person, som er faldet fra en højde, er ikke i sikkerhed, før han ligger i sikre omgivelser og erfarne personer tager sig af ham.
En person, som hænger i en sele i mere end 30 minutter, vil få alvorlige kropsskader, uanset om han er ved bevidsthed eller bevidstløs.
En person må aldrig skæres fri, før man er helt sikker på, at personen på sikker måde er forbundet til et andet faldsikringssystem eller befinder sig i et område, hvor der ikke er risiko for fald fra en højde.
Red ikke andre mennesker uden selv at være sikkert forbundet til et faldsikringssystem. Hvis personen, som er faldet, skal forbindes til din forbindelsesanordning og sele, skal du sikre dig, at dit udstyr og forankringssystemet kan modstå den ekstra arbejdsbelastning.
Redningsudstyr kan anvendes til at flytte den faldne person opad eller nedad. Udstyret kan undertiden anvendes i begge retninger, dette kræver indgående kendskab til produktet.
Der skal ofte flere personer til at betjene redningsudstyret som sammensættes på redningstedet. Simpelt redningsudstyr kan være et system bestående af et treben og en faldsikring med line og et spil.

Evakuering kan foretages ved hjælp af teknikker, hvor man skaffer sig adgang ved hjælp af tov (rope access), som kræver uddannet og øvet mandskab. For uerfarent mandskab findes der dog simpelt evakueringsudstyr, der fungere automatisk, når det først er sat i gang.
Desuden findes der automatiske nedfiringsudstyr, som ofte anvendes i kraner, master og vindmølletårne. En tilstrækkelig lang evakueringsline er fastgjort til udstyret, og når linen belastes, fires udstyret personen ned med en forudinstillet hastighed. Dette system er baseret på friktion, og det er altafgørende for udstyrets funktion og sikkerhed, at producentens vejledning overholdes, eftersom den fabriksindstillede friktion sørger for, at nedfiringshastigheden holdes inden for den tilladte grænse.